• +420 731 159 137

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu.

Prodávající:

Robin Marosz,
Polní 35
Český Těšín 737 01
IČO:01744437

Dokončením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Potvrzení objednávky je doručeno na vámi zvolenou e-mailovou adresu. Pokud si přejete potvrzenou objednávku změnit, je nutné  bezodkladně kontaktovat prodávajícího a domluvit stornování objednávky a vytvořit objednávku novou.

Reklamace:

Zboží lze reklamovat dle stávajících platných právních norem. Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Kupující je povinen zboží bez zbytečných odkladů prohlédnout a zkontrolovat. Pokud je zásilka poničena, doporučujeme zásilku nepřebírat a neprodleně kontaktovat zákaznické centrum (vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce – převzetím se vystavujete možným problémům při reklamaci, případně odstoupení od koupě). 
V případě zjištění závad je kupující povinen tyto závady oznámit neprodleně e-mailem, písemně nebo telefonicky prodávajícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy:

V souladu se spotřebitelským zákonem č. 89/2012 má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli (prodávajícímu) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel (prodávající) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel (prodávající) vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel (prodávající) není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá, nebo prokáže, že zboží podnikateli (prodávajícímu) odeslal.

Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím doručit zpět ve výše uvedené lhůtě.


Zboží můžete vrátit osobně nebo poslat doporučeně na adresu naší firmy: Robin Marosz, Polní 35, Český Těšín 737 01 – NIKOLIV NA DOBÍRKU – DOBÍRKOVÉ ZÁSILKY NEBUDOU PŘEBÍRÁNY.

Kontakty:

Níže uvedené kontaktní údaje slouží pro případ potřeby komunikace ohledně Vašeho problému nebo dotazu na reklamační proces.
Naše adresa:
Robin Marosz
Polní 35, Český Těšín 737 01

obchod@fitvyzivarob.cz
tel: (+420) 732 744 842, (+420) 731 159 137

Vrácení kupní ceny za zboží provádíme neodkladně (jak je uvedeno výše).


Úmyslné nepřevzetí zboží:


Osobní odběr:  pokud zboží nebude vyzvednuto do 7 kalendářních dní a ani oznámeno zákazníkem, kdy tak bude učiněno, bude zboží automaticky uvolněno k jeho dalšímu prodeji.


Ochrana osobních údajů:


Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.

Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být použita pro zasílání komerčních sdělení prodávajícího v souladu s registračními podmínkami. Kupující má však v každý okamžik právo další zasílání sdělení odmítnout. Postup pro odmítnutí je uveden v závěru každého komerčního sdělení. 

Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Registrační podmínky: 

Tento internetový obchod FitVýživaRob.cz dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. Vámi poskytnuté údaje nebudou v žádném případě poskytnuty jakékoliv třetí straně. 

 


Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:


  • Při mechanickém poškození vzniklým neopatrnou manipulací.
  • Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním.
  • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
  • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  • Zboží bylo poškozeno živly.
  • Zboží bylo poškozeno nevhodně zvolenou nebo zanedbanou údržbou.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží (stačí elektronicky), jehož vady jsou reklamovány a také průvodní dopis s popisem reklamace.

Zboží dodávané k reklamaci musí být čisté.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dalších dotazů nás prosím kontaktujte.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující spotřebitel je oprávněn v případě sporu se Společností, který plyne ze vzájemného spotřebitelského vztahu, obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je pro zboží nabízené Společností Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Předmětné řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno (strany si nesou jen vlastní náklady řízení) a jeho smyslem je vyřešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím bez nutnosti vynakládat finanční prostředky na soudní řízení. Řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů blíže upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve svých ustanoveních § 20d až § 20m. Další bližší informace lze získat na internetových stránkách České obchodní inspekce v sekci Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

 


Registrací na tomto serveru souhlasíte s:


• použitím Vaší adresy pro zasílání objednaného zboží,
• použitím Vašich telefonních čísel pro komunikaci mezi Vámi a provozovateli obchodu (společnost Robin Marosz),
• použitím Vašich e-mailových adres pro zasílání informací o stavu Vašich objednávek,
• použitím Vašich e-mailových adres pro zasílání informací o akcích a novinkách v obchodě či na jiných serverech provozovaných společností Robin Marosz (v souladu se zákonem najdete v závěru každého takového e-mailu vždy odkaz pro změnu nastavení zasílání e-mailů, kliknutím na něj můžete na následné stránce zasílání e-mailů změnit či zrušit). 

 


Nápověda:


• vyplněny musí být všechny položky označené hvězdičkou, tzn. kompletní adresa a kontaktní údaje
• adresa: jméno a příjmení, ulice a číslo, město a PSČ, to jsou položky nezbytné pro bezproblémové doručení všech zásilek, proto prosíme o co nejpečlivější vyplnění!
• telefon: na tomto čísle Vás budeme kontaktovat v případě potřeby jakýchkoliv doplňujících informací.
• e-mail: na tuto adresu Vám budou přicházet všechna systémová hlášení obchodu (potvrzení objednávek, stav objednávek apod.)
• poznámka: chcete-li nám sdělit cokoliv dalšího, použijte, prosím, toto pole.
• souhlas s registračními podmínkami: pro úspěšnou registraci musíte souhlasit s registračními podmínkami, jejichž znění naleznete nad touto nápovědou.
• v případě jakýchkoliv dotazů, prosím volejte (+420) 732 744 842, příp. (+420) 731 159 137.